La CUP vol impulsar l'Oficina per la No-Discriminació de la Garrotxa

La CUP vol que Olot disposi d'un servei d'atenció a qualsevol tipus de discriminació, ja sigui per motius de gènere, de prejudicis racials, d'orientació sexual, d'edat o qualsevol altre que vulneri els drets de les persones.

El portaveu de la CUP, Jordi Gasulla Flavià, ha afirmat en roda de premsa que "la gent ha de tenir la certesa que l'administració local estarà al seu costat davant de qualsevol discriminació que vulneri els seus drets, que l'escoltarà, l'assessorarà i l'acompanyarà en tot el procés des que denuncia fins que es resol el seu cas".

Actualment, a nivell de Catalunya existeix l'Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació (OITND), situada físicament a Barcelona i que accepta denúncies d'arreu del territori per via telefònica i telemàtica. Aquesta distància fa que moltes denúncies encara no arribin o, si arriben, triguin més temps del compte a atendre's. En una primera fase, doncs, l'oficina comarcal faria de porta d'entrada cap a aquest servei o d'altres que puguin oferir resposta a cada cas, com el SAI o el SIAD.

L'any 2020 el Parlament va aprovar la Llei d'igualtat de tracte i no-discriminació, que estableix els principis i regula les mesures i els procediments per a garantir i fer efectius el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació, tant per part de la Generalitat com per part dels ens locals. És a dir, que l'Ajuntament té l'obligació legal de donar resposta a aquestes discriminacions.

Perquè aquesta Llei es compleixi, doncs, és imprescindible que les diferents administracions es dotin de les estructures i protocols necessaris. A casa nostra, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) ha demostrat una llarga experiència en el desplegament de lleis que protegeixen els drets de les persones, especialment aquelles que pateixen discriminacions de qualsevol tipus. Actualment, de fet, ja està coordinant i gestionant els serveis d’atenció a les dones (SIAD) i a la diversitat sexual i de gènere (SAI), serveis que depenen de lleis com la 19/2020, però que es despleguen a través de la col·laboració amb els ens locals.

Si bé és cert que en aquesta moció la CUP només demana a l'equip de govern de Junts i ERC que desenvolupi una primera fase de l'Oficina (centrada en l'atenció, derivació i acompanyament), també ha deixat clar que el seu objectiu és treballar perquè a llarg termini tingui prou múscul per desenvolupar totes les tasques pròpies d'una Oficina per la No-Discriminació:

En una fase posterior, i així que la Generalitat vagi desenvolupant i dotant de pressupost la Llei 19/2020, l’Oficina hauria de dotar-se de personal propi i elaborar un pla d’actuació que vagi més enllà de les tasques inicials. Seguint l’exemple d’altres oficines amb molta experiència, caldria distingir tres grans àmbits d’actuació:

Àmbit de prevenció:

 • Informar sobre els drets de ciutadania i els diferents tipus de discriminació.
 • Sensibilitzar la població en el respecte i la promoció dels drets humans.
 • Formar professionals, treballadors de l’administració, entitats i població en general.

Àmbit de coordinació:

 • Coordinar-se amb els diferents actors de la ciutat que treballen contra la discriminació.

Àmbit de garantia:

 • Acompanyar a les persones que han patit situacions de discriminació.
 • Assessorar des d’un punt de vista jurídic amb el Servei d’atenció i assessorament a les persones que han viscut situacions de discriminació.
 • Mediar oferint la facilitació del procés entre les parts implicades en un conflicte discriminatori.
 • Sancionar les actituds i les accions discriminatòries a la ciutat dins del seu àmbit competencial i allà on el marc legal ho permet.

Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP demanarà al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

 1. Impulsar la fase inicial de l’Oficina per la No-Discriminació de la Garrotxa, a través del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i en coordinació amb l’OITND de Catalunya. Aquesta primera fase hauria d’incloure:

  a) Atendre personalment a les persones que pateixin discriminació per motius racials, d’origen, pertinença cultural o religiosa, orientació sexual, identitat de gènere o per raó d’edat, entre d’altres.

  b) Derivar-les, si s’escau, a aquells serveis existents, locals, comarcals o nacionals, que puguin fer la gestió correcta de cada cas.

  c) Fer-ne l’acompanyament per assegurar-se que s’avança en la gestió i resolució dels casos, mediant quan calgui entre persones afectades i els diversos organismes i serveis, per evitar que defectes burocràtics o de forma puguin ser un impediment pel seguiment del cas.
 2. Instar la Generalitat a desplegar amb personal i recursos la Llei 19/2020, per tal de poder avançar en el desenvolupament integral de l’Oficina per la No-Discriminació.
 3. Traslladar aquest acord a l’Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació, al govern de la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes.